Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

sillyvanas
5515 e90e 500
pupper of darkness
Reposted fromvolldost volldost viaLuukka Luukka
sillyvanas
Reposted fromNanaya Nanaya viadivi divi
2358 ff43 500

Paris

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaalensztajn alensztajn
0950 6a40 500
Reposted fromerial erial viadivi divi

September 03 2017

sillyvanas
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viadivi divi
sillyvanas
6578 e4b7
Reposted fromPoranny Poranny viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
sillyvanas
1673 0d8e 500
1026 49be 500
Reposted fromvariaen variaen viaLuukka Luukka
sillyvanas
sillyvanas
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viausmiechprosze usmiechprosze
sillyvanas
7180 4cbf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaBalladyna Balladyna
7177 ed76 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaLuukka Luukka
7176 6d88 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaLuukka Luukka
sillyvanas
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
0381 fa4c 500
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viadivi divi
sillyvanas
Wysoce cenił przyjaźń nieskażoną zbyt wieloma osobistymi nieprzyjemnościami, taką, która potrafi zachować w sobie iskrę napięcia, coś, o czym się wie, ale czego nigdy się nie wypowiada.
— Tove Jansson "Słoneczne miasto"
sillyvanas
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
sillyvanas
2803 8767
Reposted froma-antimatter a-antimatter viadivi divi
6457 1e8e
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadivi divi
0847 a326
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl