Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viafoodforsoul foodforsoul
sillyvanas
4186 8b8d 500
sillyvanas
3697 7c94 500
Reposted fromLane Lane viafutureiscoming futureiscoming
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

sillyvanas
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viafreeway freeway
sillyvanas
6770 b770 500
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaTheEvexe TheEvexe
sillyvanas

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract vianiskowo niskowo
sillyvanas

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
Reposted fromkejtowa kejtowa vianiskowo niskowo
sillyvanas
sillyvanas
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viairbjarbirb irbjarbirb
sillyvanas
3975 0493
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
sillyvanas
2598 b4a0 500
sillyvanas
3977 400f 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
sillyvanas
3980 bc21 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
sillyvanas
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem vianiskowo niskowo
sillyvanas
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairbjarbirb irbjarbirb
0765 321b
Reposted fromborg-princess borg-princess viaturquoise turquoise

November 09 2017

sillyvanas
sillyvanas
6533 5e67 500
Reposted fromkurorori kurorori viabeattman beattman
sillyvanas
0654 844f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viageralt geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl