Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

sillyvanas
7870 dab4
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods
7385 f980 500
Reposted fromrawriot rawriot viaGunToRun GunToRun
sillyvanas
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
sillyvanas
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viaalliwantisyou alliwantisyou
sillyvanas
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamayamar mayamar
sillyvanas
W tej chorej walce z samą sobą, stanęłam po złej stronie. Zamiast przezwyciężać słabości – niszczę siebie, z wściekłą irytacją opluwam swoje imię, z bezsilną rezygnacją zabijam w sobie resztki człowieka. Stanęłam po złej stronie – sama sobie jestem wrogiem...
— Anka Mrówczyńska „Samobójstwo na raty”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamayamar mayamar
sillyvanas
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead
sillyvanas
3457 bf2d 500
zaryzykowałabym....
Reposted fromdziewcze dziewcze viakotfica kotfica
sillyvanas
7128 3a4d 500
Reposted fromsavatage savatage viastrzepy strzepy
sillyvanas
6494 8b20
Reposted fromtichga tichga viastrzepy strzepy
sillyvanas
Reposted fromDennkost Dennkost viastrzepy strzepy
sillyvanas
0012 396f
Reposted from2017 2017 viastrzepy strzepy
sillyvanas
7688 21e3
Reposted fromsavatage savatage viastrzepy strzepy
sillyvanas
3361 1582 500
sillyvanas
9756 a68f
Reposted fromdance0fdeath dance0fdeath viafretka fretka
sillyvanas
8338 510a
Reposted fromknwk knwk viafretka fretka

February 18 2018

sillyvanas
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viasweetnothingg sweetnothingg
sillyvanas
5043 c675
Reposted frompastelowe pastelowe viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl